Konktakt

Denisa Kera - C2C - tel. +420777817774

Pavel Sedlák - CIANT - tel. +420737731347

Petra Vargová - tel. +420606588607


Team

Denisa Kera (CZ, 1974, denisa@c2c.cz) - kurátorka TransGenesis, výzkumný pracovník pøi Centru globálních studií (AV ÈR a UK), pøednáší v programu Studia nových médií na FF UK, které spoluzakládala. Vystudovala filozofii, doktorát získala v oboru informaèní vìda prací o performativitì v jazyce a v poèítaèovém kódu. Od roku 1998 pøednáší a píše o teorii nových médií, filozofii vìdy a technologie, umìní nových médií. V souèasnoti se zabývá otázkami posthumanistické filozofie. V roce 2006 spoluzaložila C2C – kruh kurátorù a kritikù provozující pražskou galerii zamìøenou na mezioborové projekty.

Petra Vargová (CZ, 1973, citoyen@avu.cz) - kurátorka TransGenesis. Studovala Akademii výtvarných umìní v Praze a Královskou akademii výtvarných umìní ve Stockholmu. V roce 2002 získala titul Magistr výtvarných umìní ve Škole nových médií profesora Michaela Bielického. Na èeské i mezinárodní umìlecké scénì je Vargová aktivní od druhé poloviny 90. let. Úèastní se mezinárodních festivalù a konferencí, vystavuje na skupinových i samostatných výstavách. Nová média, která jsou jejím hlavním výrazovým prostøedkem, používá specifickým zpùsobem - na hranici pøírodního a umìlého, robotického a organického, virtuálního a senzuálního. V roce 2004 získala prestižní dvouleté stipendium Švédského institutu pro výzkum mobilních technologií v oblasti výtvarného umìní v programu Art and Technology na IT Univerzitì v Göteborgu ve Švédsku. Od roku 2006 externì spolupracuje s Akademií výtvarných umìní v Göteborgu (Valand School of Arts), kde konzultuje se studenty programu C:ART:MEDIA (Science, Software and Art). V souèasné dobì žije a pracuje v Praze.

Pavel Sedlák (CZ, 1977, sedlak@ciant.cz) - kurátor TransGenesis. Pavel Sedlák pùsobí v Mezinárodním centru pro umìní a nové technologie v Praze (CIANT), byl hlavním kurátorem festivalu ENTERmultimediale2, podílí se na pøípravì a realizaci umìleckých, kulturních a vzdìlávacích projektù v oblasti nových médií, je aktivní jako kritik a kurátor. Pøekládá a publikuje o umìní, kultuøe a filozofii v souvislostech nových technologií. Po studijních pobytech v Centru pro umìní a média (ZKM) v Karlsruhe a stáži v oddìlení nových médií Sbírky moderního a souèasného umìní Národní galerie v Praze, pùsobil v Centru pro studium vìdy, techniky a spoleènosti pøi Filozofickém ústavu Akademie vìd ÈR. V poslední dobì byl èlenem pracovní skupiny primátora hlavního mìsta Prahy pro vytvoøení koncepce kulturní politiky hlavního mìsta Prahy, èlenem poroty festivalu CYNETart_06, vystoupil se zvaným pøíspìvkem na 40tém kongresu Mezinárodní asociace umìleckých kritikù (AICA). V roce 2006 spoluzaložil C2C – kruh kurátorù a kritikù provozující pražskou galerii zamìøenou na mezioborové projekty.

Claudia Gehrig - kurátorka neVIDITELne

Martin Buchta - webdesign, public relations

Matej Sychra - grafika

buble